Stipendier

Ansökan
Ansökan av stipendium skall inkomma senast 1 juni 2024. Ansökan skall skickas elektroniskt som pdf fil till ordförande Christina Kåbjörn Gustafsson christina.kabjorngustafsson@gmail.com och till sekreterare Rui Zeng rui.zeng@rvn.se.
I ansökan (inget särskilt formulär) skall en kort CV, ändamål för stipendiumansökan samt kostnadsberäkning ingå.
Inom 3 månader efter avslutad aktivitet skall stipendiaten inge en kortfattad redogörelse för medlens användande till föreningens sekreterare.
Stipendium som ej utnyttjats inom ett år efter tilldelandet, är förverkat och skall återgå till föreningen.

Cytodiagnostikerstipendiet
Svensk förening för klinisk cytologi utdelar årligen stipendium till medlem av Sveriges cytodiagnostiker. Stipendium kan sökas för deltagande i kurser, kongresser och konferenser samt andra aktiviteter som är av värde för vidareutbildning i cytologi. Stipendiesumman uppgår till 10 000 kr och kan utdelas som helhet till en stipendiat eller delas lika mellan två stipendiater. En och samma cytodiagnostiker kan inte komma ifråga för nytt stipendium förrän tidigast efter 3 år.

Magnus Nasiells stipendium
Magnus Nasiells minnesfond har till syfte att främja forskning och utveckling inom området klinisk cytologi. Bidrag utgår i första hand till studieresor till laboratorier inom eller utom Sverige för att hämta impulser och fördjupa sina kunskaper till fromma för utvecklingen av den kliniska cytologin i Sverige. Bidrag kan också utgå som forskningsunderstöd men även till aktivt deltagande på kongresser eller möten.
Endast läkare som är medlem av Svenska Läkaresällskapet och dess sektion för klinisk cytologi eller synnerligen väl meriterad cytodiagnostiker medlem i Svensk förening för cytologi, kan komma ifråga som stipendiat.