Medlemskap

Medlemskap

Behörig att antas som medlem är leg läkare,  annan medicinsk utövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Automatiskt blir läkare medlem av Svenska Läkaresällskapet, annan medicinsk utövare blir adjungerad medlem.  Rösträtt utövas av föreningens läkarmedlemmar – vissa frågor kan, efter beslut av minst 2/3 läkarmajoritet, bli föremål för omröstning bland samtliga medlemmar. Inval sker vid SFKCs styrelsemöten .

Förslag om inval ska väckas skriftligen av 2 läkarmedlemmar i föreningen.

Förslaget ska vara sekr tillhanda senast en vecka före mötet.

Om skriftligt förslag väckes av en läkare lägger sekreteraren tillsammans med denne fram förslaget vid mötet.

Utträde
Önskemål om utträde ska meddelas sekreteraren skriftligen och beviljas av styrelsen.