Under uppdatering…Stadgar

Stadgar för Svensk Förening för Klinisk Cytologi (Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk cytologi)

§ 1. Svensk Förening för Klinisk Cytologi, i internationella sammanhang benämnd ”Swedish Society of Clinical Cytology”, är en vetenskaplig sammanslutning med uppgift att främja intresset för klinisk diagnostisk cytologi, särskilt cancerdiagnostik, samt forskning och utbildning inom detta område. Till medlem kan inväljas legitimerad läkare och blivande läkare, annan medicinsk utövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

§ 2. Föreningen ar tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk cytologi. I denna egenskap ombesörjer föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan(andra) sektion(er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske.

§ 3. Förslag till inval av medlem skall väckas skriftligen av tvenne läkaremedlemmar minst en vecka före nästföljande möte, då förslaget förelägges föreningen för beslut. Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Övriga medlemmar, om därtill behöriga, bör vara ledamöter av Sällskapet. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.

§ 4. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på forslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för den kliniska cytologins utveckling. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företradare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen. Hedersledamot samt annan ledamot som uppnått 65 år ar befriad från erläggande av årsavgift.

§ 5. Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande (president), vice ordförande (president elect), sekreterare, skattmästare samt en övrig medlem (past president). Val av ny ordförande och vice ordförande sker senast vart tredje år. Omval av ny sekreterare sker vart tredje år, dock kan sekreterare omväljas en gång. Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet.

§ 6. Styrelsen sammantrader på kallelse av ordförande. Ordföranden ar skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig nar minst halva antalet ledamöter ar närvarande. Omrostning ar öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte liksom vid föreningens möten skall protokoll föras.Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense. Beslut i ärende som berör for Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 7. Forslag till val som skall förättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar. Valberedningen väljes vid årsmötet.

§ 8. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden fr o m ett årsmöte till nästa. Årsmöte äger rum i anslutning till Vårmöte på den dag som beslutas av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet for styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa jämte för en tid av två år representant{er) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denna (dessa). Fullmaktige (suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Fråga eller frågor som föreningen skall uppföra på fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med föreningen och tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. Skriftlig kallelse och föredragningslista till årsmötet utsändes till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg. Ej må ärenden å föreningens möten till avgörande företagas, som ej blivit i kallelsen till mötet meddelade. Extra möte skall hållas när styrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§ 9. Rösträtt utövas av föreningens läkaremedlemmar. Speciella frågeställningar kan bli föremål för allmän omröstning bland samtliga medlemmar. Beslut om dylik omröstning skall vara grundat på två tredjedels majoritet bland föreningens läkaremedlemmar. Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid mötet.

§10. Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, vilken ej ar föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens sammantraden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens beslut. Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut om speciella frågor som avses i § 2.

§11. Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst 2 månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense. Beslutad andring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet fastställt densamma.

§12. Föreningens officiella organ är Acta Cytologica.

(Stadgarna fastställda av Svenska Läkaresällskapet den 14 september 1973 samt antagna av Svensk Förening för Klinisk Cytologi den 1 december 1973).

Ändring av § 5 fastställd vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapet den 16 januari 1979.

Ändring av § 3 fastställd vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapet den 2 maj 2000.