Medlemskap

Medlemskap

Behörig att antas som medlem är leg läkare,  annan medicinsk utövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Den som därtill är behörig bör vara medlem av Svenska Läkaresällskapet, styrelseledamot skall vara medlem. Rösträtt utövas av föreningens läkarmedlemmar – vissa frågor kan, efter beslut av minst 2/3 läkarmajoritet, bli föremål för omröstning bland samtliga medlemmar. Inval sker vid årsmötet och vid föreningsmötet i samband med föreningens vårmöte.

Förslag om inval ska väckas skriftligen av 2 läkarmedlemmar i föreningen.

Förslaget ska vara sekr tillhanda senast en vecka före mötet.

Om skriftligt förslag väckes av en läkare lägger sekreteraren tillsammans med denne fram förslaget vid mötet.

Utträde
Önskemål om utträde ska meddelas sekreteraren skriftligen och beviljas av styrelsen.